ஆதியாகமம் 14 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

இவர்களெல்லாரும் உப்புக்கடலாகிய சித்தீம் பள்ளத்தாக்கிலே கூடினார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 14:3 - Tamil bible image quotes