ஆதியாகமம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

அர்பக்சாத் முப்பத்தைந்து வயதானபோது சாலாவைப் பெற்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 11:12 - Tamil bible image quotes