ஆதியாகமம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

அர்வாதியரையும், செமாரியரையும், காமாத்தியரையும் பெற்றான்; பின்பு கானானியரின் வம்சத்தார் எங்கும் பரவினார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 10:18 - Tamil bible image quotes