யோசுவா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அவர்கள் யோசுவாவை நோக்கி: நாங்கள் உமக்கு அடிமைகள் என்றார்கள்; அதற்கு யோசுவா: நீங்கள் யார், எங்கேயிருந்து வந்தீர்கள் என்று கேட்டான்.

யோசுவா (Joshua) 9:8 - Tamil bible image quotes