யோசுவா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனுஷர் அந்த ஏவியரை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் நடுவிலே குடியிருக்கிறவர்களாக்கும்; நாங்கள் எப்படி உங்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணலாம் என்றார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 9:7 - Tamil bible image quotes