யோசுவா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

ஒரு தந்திரமான யோசனைபண்ணி, தங்களை ஸ்தானாபதிகள்போலக் காண்பித்து, பழைய இரட்டுப் பைகளையும், பீறலும் பொத்தலுமான பழைய திராட்சரசத் துருத்திகளையும் தங்கள் கழுதைகள்மேல் வைத்து,

யோசுவா (Joshua) 9:4 - Tamil bible image quotes