யோசுவா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

எரிகோவுக்கும் ஆயிக்கும் யோசுவா செய்ததைக் கிபியோனின் குடிகள் கேள்விப்பட்டபோது,

யோசுவா (Joshua) 9:3 - Tamil bible image quotes