யோசுவா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு, யோசுவாவோடும் இஸ்ரவேலரோடும் யுத்தம்பண்ண ஏகமாய்க் கூடினார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 9:2 - Tamil bible image quotes