யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

நானும் என்னோடிருக்கிற சகல ஜனங்களும் பட்டணத்தண்டையில் கிட்டிச் சேருவோம்; அவர்கள் முன்போல எங்களுக்கு எதிராகப் புறப்பட்டு வரும்போது, அவர்களுக்கு முன்னாக நாங்கள் ஓடிப்போவோம்.

யோசுவா (Joshua) 8:5 - Tamil bible image quotes