யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டதாவது: நீங்கள் பட்டணத்தின் பின்னாலே பதிவிருக்கவேண்டும்; பட்டணத்துக்கு வெகுதூரமாய்ப் போகாமல், எல்லாரும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.

யோசுவா (Joshua) 8:4 - Tamil bible image quotes