யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அப்பொழுது ஆயியின்மேல் போக, யோசுவாவும் சகல யுத்தஜனங்களும் எழுந்து புறப்பட்டார்கள்; யோசுவா யுத்தவீரரான முப்பதினாயிரம்பேரைத் தெரிந்தெடுத்து, இராத்திரியிலே அவர்களை அனுப்பி,

யோசுவா (Joshua) 8:3 - Tamil bible image quotes