யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 28 வது வசனம்

யோசுவா ஆயியைச் சுட்டெரித்து, அதை இந்நாள்வரைக்கும் இருக்கிறபடி என்றைக்கும் பாழாய்க்கிடக்கும் மண்மேடாக்கி,

யோசுவா (Joshua) 8:28 - Tamil bible image quotes