யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

அந்நாளிலே ஆணும் பெண்ணுமாக ஆயியின் மனுஷர் எல்லாரும் பன்னீராயிரம்பேர் விழுந்தார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 8:25 - Tamil bible image quotes