யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

பதிவிருந்தவர்கள் பட்டணத்தைப் பிடித்ததையும், பட்டணத்தின் புகை எழும்புகிறதையும், யோசுவாவும் இஸ்ரவேலரும் பார்த்தபோது, திரும்பிக்கொண்டு, ஆயியின் மனுஷரை முறிய அடித்தார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 8:21 - Tamil bible image quotes