யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

அப்பொழுது பட்டணத்துக்குள் இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அவர்களைத் துரத்தும்படி கூப்பிட்டுக்கொண்டு யோசுவாவைப் பின்தொடர்ந்து பட்டணத்தை விட்டு அப்புறப்பட்டார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 8:16 - Tamil bible image quotes