யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

யோசுவாவும் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவர்களுக்கு முன்னாக முறிந்து, வனாந்தரத்துக்குப் போகிற வழியே ஓடிப்போனார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 8:15 - Tamil bible image quotes