யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

அவன் ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் பேரைப் பிரித்தெடுத்து, அவர்களைப் பெத்தேலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுவே பட்டணத்திற்கு மேலண்டையில் பதிவிடையாக வைத்தான்.

யோசுவா (Joshua) 8:12 - Tamil bible image quotes