ஆதியாகமம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

கானான் சபிக்கப்பட்டவன், தன் சகோதரரிடத்தில் அடிமைகளுக்கு அடிமையாயிருப்பான் என்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 9:25 - Tamil bible image quotes