ஆதியாகமம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

நோவா திராட்சரசத்தின் வெறி தெளிந்து விழித்தபோது, தன் இளையகுமாரன் தனக்குச் செய்ததை அறிந்து:

ஆதியாகமம் (Genesis) 9:24 - Tamil bible image quotes