ஆதியாகமம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

நான் பூமிக்கு மேலாய் மேகத்தை வருவிக்கும்போது, அந்த வில் மேகத்தில் தோன்றும்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 9:14 - Tamil bible image quotes