ஆதியாகமம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

ஜலம் பூமியின்மேல் நூற்றைம்பது நாள் மிகவும் பிரவாகித்துக்கொண்டிருந்தது.

ஆதியாகமம் (Genesis) 7:24 - Tamil bible image quotes