ஆதியாகமம் 5 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

மகலாலெயேல் அறுபத்தைந்து வயதானபோது, யாரேதைப் பெற்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 5:15 - Tamil bible image quotes