ஆதியாகமம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

சீகேம் தன் தகப்பனாகிய ஏமோரை நோக்கி: இந்தப் பெண்ணை எனக்குக் கொள்ளவேண்டும் என்று சொன்னான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 34:4 - Tamil bible image quotes