ஆதியாகமம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

தான் அவர்களுக்கு முன்னாக நடந்து போய், ஏழுவிசை தரைமட்டும் குனிந்து வணங்கி, தன் சகோதரன் கிட்டச் சேர்ந்தான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 33:3 - Tamil bible image quotes