ஆதியாகமம் 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

நீங்கள் என் ஆண்டவனாகிய ஏசாவினிடத்தில் போய், நான் இதுவரைக்கும் லாபானிடத்தில் தங்கியிருந்தேன் என்றும்,

ஆதியாகமம் (Genesis) 32:4 - Tamil bible image quotes