ஆதியாகமம் 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 31 வது வசனம்

அவன் பெனியேலைக் கடந்துபோகையில், சூரியன் உதயமாயிற்று; அவன் தொடைச்சுளுக்கினாலே நொண்டி நொண்டி நடந்தான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 32:31 - Tamil bible image quotes