ஆதியாகமம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

உங்கள் தகப்பனோ, என்னை வஞ்சித்து, என் சம்பளத்தைப் பத்துமுறை மாற்றினான்; ஆனாலும் அவன் எனக்குத் தீங்குசெய்ய தேவன் அவனுக்கு இடங்கொடுக்கவில்லை.

ஆதியாகமம் (Genesis) 31:7 - Tamil bible image quotes