ஆதியாகமம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 44 வது வசனம்

இப்பொழுதும் எனக்கும் உனக்கும் சாட்சியாயிருக்கும்பொருட்டு, நீயும் நானும் உடன்படிக்கைபண்ணிக்கொள்ளக்கடவோம் என்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 31:44 - Tamil bible image quotes