ஆதியாகமம் 3 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை;

ஆதியாகமம் (Genesis) 3:4 - Tamil bible image quotes