ஆதியாகமம் 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அதற்கு அவர்கள்: எல்லா மந்தைகளும் சேருமுன்னே அப்படிச் செய்யக்கூடாது; சேர்ந்தபின் கிணற்றின் வாயிலுள்ள கல்லைப் புரட்டுவார்கள்; அப்பொழுது ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டுவோம் என்றார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 29:8 - Tamil bible image quotes