ஆதியாகமம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 26 வது வசனம்

அப்பொழுது அவன் தகப்பானாகிய ஈசாக்கு அவனை நோக்கி: என் மகனே, நீ கிட்ட வந்து என்னை முத்தஞ்செய் என்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 27:26 - Tamil bible image quotes