ஆதியாகமம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

அதற்கு சேபா என்று பேரிட்டான்; ஆகையால் அந்த ஊரின் பேர் இந்நாள் வரைக்கும் பெயெர்செபா என்னப்படுகிறது.

ஆதியாகமம் (Genesis) 26:33 - Tamil bible image quotes