ஆதியாகமம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

அந்நாளில்தானே ஈசாக்கின் வேலைக்காரர் வந்து, தாங்கள் துரவு வெட்டின செய்தியை அவனுக்கு அறிவித்து, தண்ணீர் கண்டோம் என்றார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 26:32 - Tamil bible image quotes