ஆதியாகமம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

அங்கேயிருந்து பெயெர்செபாவுக்குப் போனான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 26:23 - Tamil bible image quotes