ஆதியாகமம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

அவன் ஐசுவரியவானாகி, வரவர விருத்தியடைந்து, மகா பெரியவனானான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 26:13 - Tamil bible image quotes