ஆதியாகமம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

அப்பொழுது யாக்கோபு: இன்று எனக்கு ஆணையிட்டுக்கொடு என்றான்; அவன் யாக்கோபுக்கு ஆணையிட்டு, தன் சேஷ்ட புத்திரபாகத்தை அவனுக்கு விற்றுப்போட்டான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 25:33 - Tamil bible image quotes