ஆதியாகமம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

கொடுத்தபின், உம்முடைய ஒட்டகங்களும் குடித்துத் தீருமட்டும் அவைகளுக்கும் மொண்டு வார்ப்பேன் என்றுசொல்லி;

ஆதியாகமம் (Genesis) 24:19 - Tamil bible image quotes