ஆதியாகமம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

அவர்கள் பெயெர்செபாவிலே உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொண்டபின் அபிமெலேக்கும், அவன் சேனாதிபதியாகிய பிகோலும் எழுந்து பெலிஸ்தருடைய தேசத்திற்குத் திரும்பிப்போனார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 21:32 - Tamil bible image quotes