ஆதியாகமம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

ஆபிரகாம் முதிர்வயதாயிருக்கையில், சாராள் கர்ப்பவதியாகி, தேவன் குறித்திருந்த காலத்திலே அவனுக்கு ஒரு குமாரனைப் பெற்றாள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 21:2 - Tamil bible image quotes