ஆதியாகமம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

அதற்கு லோத்து: அப்படியல்ல ஆண்டவரே,

ஆதியாகமம் (Genesis) 19:18 - Tamil bible image quotes