ஆதியாகமம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

கர்த்தர் ஆபிரகாமோடே பேசிமுடிந்தபின்பு போய்விட்டார்; ஆபிரகாமும் தன்னுடைய இடத்துக்குத் திரும்பினான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 18:33 - Tamil bible image quotes