ஆதியாகமம் 15 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அவன் அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவரிடத்தில் கொண்டுவந்து, அவைகளை நடுவாகத் துண்டித்து, துண்டங்களை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக வைத்தான்; பட்சிகளை அவன் துண்டிக்கவில்லை.

ஆதியாகமம் (Genesis) 15:10 - Tamil bible image quotes