സെഫന്യാവ് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 13 -ാം വാക്യം

അവൻ വടക്കോട്ടു കൈ നീട്ടി അശ്ശൂരിനെ നശിപ്പിക്കും; നീനെവേയെ ശൂന്യവും മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട നിലവും ആക്കും.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 2:13 - Malayalam bible image quotes