സെഫന്യാവ് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

നിങ്ങളോ കൂശ്യരേ, എന്റെ വാളിനാൽ നിഹതന്മാർ!

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 2:12 - Malayalam bible image quotes