ഹഗ്ഗായി 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

ഈ ആലയത്തിന്റെ പിന്നത്തെ മഹത്ത്വം മുമ്പിലത്തേതിലും വലുതായിരിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഈ സ്ഥലത്തു ഞാൻ സമാധാനം നല്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

ഹഗ്ഗായി (Haggai) 2:9 - Malayalam bible image quotes