ഹഗ്ഗായി 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 19 -ാം വാക്യം

വിത്ത് ഇനിയും കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്നുവോ? മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും ഒലിവുമരവും കായ്ക്കുന്നില്ലയോ? ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.

ഹഗ്ഗായി (Haggai) 2:19 - Malayalam bible image quotes