ഹഗ്ഗായി 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരോടു ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതെന്തെന്നാൽ:

ഹഗ്ഗായി (Haggai) 2:11 - Malayalam bible image quotes