ഹഗ്ഗായി 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

ദാര്യാവേശിന്റെ രണ്ടാം ആണ്ട്, ഒമ്പതാം മാസം, ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഹഗ്ഗായിപ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:

ഹഗ്ഗായി (Haggai) 2:10 - Malayalam bible image quotes