ഹഗ്ഗായി 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

ഏഴാം മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഹഗ്ഗായിപ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:

ഹഗ്ഗായി (Haggai) 2:1 - Malayalam bible image quotes