ഹബക്കൂക് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

അവന്റെ മനസ്സ് അവനിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു നേരുള്ളതല്ല; നീതിമാനോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചിരിക്കും.

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 2:4 - Malayalam bible image quotes